KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Sinh viên điền chính xác mã sinh viên và số điện thoại để nhận mật khẩu qua tin nhắn sms.

Lưu ý: Số điện thoại nhận tin nhắn sms là số đã đăng ký ở trang đào tạo.

Khi cần thay đổi mật khẩu, hãy truy cập vào đây